DREPTURILE PACIENTULUI

Prin pacient se înțelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate.
Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informația medicală

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizării.
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferința.
Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoana care să fie informată în locul său.
Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
In cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
In cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul sau, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectarii unei culpe medicale.

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.
Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.
Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat.
Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat.
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.
Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare, pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

Pentru buna desfășurare a activităților medicale, dar nu numai, pe perioada internării în spital, pacientul/aparținătorii trebuie să țină cont de următoarele obligații care nu se limitează la:
• obligația de a nu deteriora mobilierul, obiectele de inventar din salon și din incinta spitalului, baza materială, precum și clădirile spitalului. În caz contrar, pacientul va fi obligat să suporte contravaloarea integrală a înlocuirii acestora cu obiect nou sau cu unul similar în cazul în care acesta nu se mai găsește pe piața de profil;
• este interzisă circulația pacienților în alte secții decât cele în care sunt internați, cu excepția cazurilor care necesită investigații;
• este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului;
• pacienții/aparținătorii sunt obligați la respectarea ordinii și liniștii, păstrarea curățeniei în saloane, coridoare, etc. ;
• pacienții/aparținătorii sunt obligați să respecte regulile de acces, de conduită și disciplină ale spitalului, întocmai cum sunt ele precizate în Regulamentul Intern sau conform solicitărilor personalului abilitat;
• pacienții și aparținătorii trebuie să respecte orarul de vizitare stabilit în cadrul spitalului (vizitele aparținătorilor sunt permise conform orarului afișat la Recepție), precum și circuitele funcționale aprobate, eventualele excepții fiind autorizate de către medicul curant;
• pacienții/aparținătorii sunt obligați să respecte intimitatea și confidențialitatea, viața privată și programul celorlalți pacienți, inclusiv ale personalului medical;
• pacienții sunt obligați să anunțe personalul medical dacă părăsesc secția în care sunt internați în afara programului medical/tratamentelor prescrise și nu pot părăsi spitalul fără aprobarea scrisă a medicului curant/șef secție/medic de gardă, în caz contrar Spitalul va fi absolvit de orice răspundere;
• pe parcursul internării este interzisă fotografierea și filmarea secției, pacienților, aparținătorilor, cadrelor medicale, aparatelor medicale, documentelor, actelor, fișelor interne de spitalizare, fără acordul șefului de secție;
• pacienții se obligă să asigure individual paza și protecția bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-și întreaga responsabilitate cu privire la acestea;
• pacienții/aparținătorii sunt obligați să manifeste o atitudine civilizată față de ceilalți pacienți internați și aparținătorii lor, față de personalul medical și față de alți angajați sau persoane care se află în spital;
• să ia în calcul faptul că poate exista un motiv obiectiv și independent de voința spitalului pentru care un serviciu sau facilitate nu este disponibile la un anumit moment și într-o anumită formă și să înțeleagă faptul că în acel moment serviciul și/sau facilitatea nu pot fi prestate (exemple: personal aflat în concediu, defecțiuni tehnice, servicii de mentenanță etc.).

Pacienții și aparținătorii iau la cunoștință faptul că disponibilitatea personalului medical și de îngrijire medicală (brancardier, infirmier, asistent, medic) nu permite acordarea unei supravegheri directe și nici asistență permanente, motiv pentru care pacientul este obligat să solicite prin butonul ALARMARE ASISTENTĂ acordarea ajutorului necesar pentru mobilizare, igienă, alimentație, etc. în situația în care prezintă o stare somatică de natură a impieta autonomia. Toate aceste măsuri sunt destinate a susține o protejare cât mai eficientă a pacientului și a crea o stare de confort și siguranță cât mai eficiente.

PROGRAMĂRI

Vezi aici modalitățile prin care ne poți contacta →

TARIFE

Află aici detalii despre tarifele Spital Première →

SERVICII PROMOȚIONALE

Află aici detalii despre reduceri și pachete promoționale →

PLATA ÎN RATE

Achită serviciile medicale în rate fără dobândă →